Unie van Belgische Componisten - Union des compositeurs Belges

Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel - Rue d'Arlon 75-77 1040 Bruxelles


Onze cataloog - Notre catalogue

Onze concerten - Nos concerts

 

 

 

 

 

De in 1960 opgerichte UNIE VAN BELGISCHE COMPONISTEN heeft volgens artikel 3 van haar statuten tot doel de bevordering en de verdediging van de Belgische muziek in het raam van het nationaal en internationaal cultureel leven.

 

Dankbaar gebruik makend van de gastvrijheid en de logistieke steun van SABAM, streeft de UBC trouw haar doelstellingen na door elk jaar uit te pakken met de volgende activiteiten:

 

1) allerhande contacten met de overheid en concertorganisatoren om de aanwezigheid van Belgische muziek in hun concertprogramma's te verhogen;

 

2) toekenning van de FUGA-trofeeën aan uitvoerders die op significante wijze opkomen voor het repertoire van eigen bodem;

 

3) organisatie van de uitreiking van de Jeanne en Willem Pelemans-prijzen aan jonge Belgische musici die zich inzetten voor de zaak van hun landgenoten;

 

4) bijwerking van een catalogus van Belgische werken bestemd voor het onderwijs, die aan muziekacademies en conservatoria wordt bezorgd;

 

5) jaarlijkse huldiging van een Belgisch componist wiens carrière en werk bijzonder de aandacht hebben getrokken;

 

6) tweemaal per jaar publicatie van een informatieblad (FUGA).

 

7) nauwe samenwerking met het Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie (CeBeDeM) voor de verspreiding op Internet van de catalogus gerealiseerd door de Unie van Belgische Componisten.

 

 

Jacques Leduc , Erevoorzitter

 

 

 

Fondée en 1960,l'UNION DES COMPOSITEURS BELGES a pour but, selon

l'article 3 de ses statuts, de promouvoir et de défendre la musique belge dans la vie culturelle nationale et internationale.

   

 

Bénéficiant de l'hospitalité et de l'aide logistique de la SABAM, l'UCB poursuit fidèlement ses objectifs en réalisant chaque année les activités suivantes 

 

 

1) interventions diverses auprès des pouvoirs publics et des organisateurs de concerts afin d'intensifier la présence de la musique belge dans la programmation des concerts;

 

2) attribution des trophées FUGA à des interprètes qui, de manière significative, défendent le répertoire national;

 

 

3) organisation des Prix Jeanne et Willem Pelemans décernés à de jeunes musiciens belges dévoués à la cause de leurs compatriotes;

 

4) mise à jour d'un catalogue d'oeuvres belges destinées à l'enseignement et portées à la connaissance des académies et conservatoires de musique.

 

5) hommage rendu chaque année à un compositeur belge dont la carrière et l'oeuvre ont particulièrement retenu l'attention;

6) publication, deux fois l'an, d'un périodique d'informations (FUGA).

7) collaboration étroite avec le Centre belge de documentation musicale (CeBeDeM) pour la diffusion sur Internet du catalogue réalisé par l’Union des Compositeurs belges.

 

 

 

Jacques Leduc, president honoraire